This page looks best with JavaScript enabled

「Luogu4449」于神之怒加强版-数学

 ·  ✏️ About  729 words  ·  ☕ 2 mins read · 👀... views

给定 $n,m,k$ ,计算
$$
\sum _ {i=1}^n\sum _ {j=1}^m {\gcd(i,j)}^k
$$
对 $1000000007$ 取模的结果

链接

Luogu P4449

题解

我们来来来推推推式子吧qwq
$$
\sum _ {i=1}^n\sum _ {j=1}^m {\gcd(i,j)}^k
$$
不妨令 $n<m$ ,枚举 $\gcd(i,j) = d$ :
$$
S = \sum _ {d=1}^{n} d^k \sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor} [(i,j)=1]\
= \sum _ {d=1}^{n} d^k \sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}\sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{m}{d}\rfloor} \sum _ {t | \gcd(i,j)} \mu(t)\
= \sum _ {d=1}^{n} d^k \sum _ {t = 1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor} \mu(t)\sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{n}{dt}\rfloor}\sum _ {i=1}^{\lfloor\frac{m}{dt}\rfloor} 1\
= \sum _ {d=1}^{n} d^k \sum _ {t = 1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor} \mu(t) \lfloor\frac{n}{dt}\rfloor \lfloor\frac{m}{dt}\rfloor\
$$
令 $dt = T$ ,我们有:
$$
S = \sum _ {T=1}^{n} \lfloor\frac{n}{T}\rfloor \lfloor\frac{m}{T}\rfloor\sum _ {d|T}d^k\mu(\frac{T}{d})
$$
我们令 $g(T) = \sum _ {d|T}d^k\mu(\frac{T}{d})$,原式变为:
$$
S = \sum _ {T=1}^{n} \lfloor\frac{n}{T}\rfloor \lfloor\frac{m}{T}\rfloor g(T)
$$
很明显这个可以整除分块,很明显 $g$ 是一个积性函数,所以我们考虑如何算出 $g$ 的前缀和。

发现 $n,m$ 的范围比较小,可以考虑用线性筛解决这个问题。

线性筛的本质是不断加入最小质因子,我们考虑一个质数的
$$
g(P^t) = \sum _ {i=0}^t f(P^i) \mu (P^{t-i})
$$
凡是有平方因子的数都是的莫比乌斯函数值都是 $0$ ,所以这个式子化成:
$$
g(P^t) = \mu(1) f(P^t) + \mu(P)f(P^{t-1})\
= f(P^t) - f(P^{t-1})
= P^{kt} - P^{k(t-1)}
= P^{k(t-1)}(P^{k}-1)
$$
可以注意到如果没有 $P$ 这个质因子,答案就是直接乘上 $P^k-1$ ,如果有就乘上 $P^k$ 即可。

这大概也是线性筛筛未知积性函数的套路:算出来 $g(P^t)$ 并观察这个东西的性质,当然也可以记录最小质因子的大小。

时间复杂度: $O(n + T \sqrt n)$ 。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

const int MAXN = 5100000,mod = 1e9+7;

ll pow(ll x,ll k, ll p){
 ll ans = 1;
 for(ll i = k;i;i>>=1,x = (x*x)%p) if(i&1) ans = ans * x % p;
 return ans;
}

int g[MAXN],s[MAXN];
int noprime[MAXN],prime[MAXN];

void sieve(int n,int k){
 g[1] = 1;
 for(int i = 2;i<=n;i++){
  if(!noprime[i]){
   prime[++prime[0]] = i,g[i] = pow(i,k,mod)-1;
   if(g[i] < 0) g[i] += mod;//容易出锅...
  }
  for(int j = 1;j <= prime[0] && i*prime[j] <= n;j++){
   noprime[i*prime[j]] = 1;
   if(i % prime[j] == 0){
    g[i*prime[j]] = 1LL * g[i] * (g[prime[j]]+1) % mod;
    break;
   }
   g[i*prime[j]] = 1LL * g[i] * g[prime[j]] % mod;
  }
 }
 for(int i = 1;i<=n;i++) {
  s[i] = s[i-1] + g[i];
  if(s[i] >= mod) s[i] -= mod;
 }
}

int calc(int n,int m){
 if(n > m) swap(n,m);
 int ans = 0;
 for(int l = 1,r;l <= n;l = r + 1){
  r = min(n/(n/l),m/(m/l));
  int tmp = (1LL * (n/l) * (m/l)) % mod; // 多加括号...
  int sum = s[r] - s[l-1];
  if(sum < 0) sum += mod;
  ans = (ans + 1LL * tmp * sum) % mod;
 }
 return ans;
}

int main(){
 int T,k;
 scanf("%d %d",&T,&k);
 sieve(5000000,k);
 for(int i = 1;i<=T;i++){
  int n,m;
  scanf("%d %d",&n,&m);
  printf("%d\n",calc(n,m));
 }
 return 0;
}

cqqqwq
WRITTEN BY
cqqqwq
A student in Software Engineering.


Comments