This page looks best with JavaScript enabled

「SHOI2013」发牌-fhq Treap

 ·  ✏️ About  516 words  ·  ☕ 2 mins read · 👀... views

在一些扑克游戏里,如德州扑克,发牌是有讲究的。一般称呼专业的发牌手为荷官。荷官在发牌前,先要销牌。所谓销牌,就是把当前在牌库顶的那一张牌移动到牌库底,它用来防止玩家猜牌而影响游戏。

假设一开始,荷官拿出了一副新牌,这副牌有 $N$ 张不同的牌,编号依次为 $1$ 到 $N$ 。由于是新牌,所以牌是按照顺序排好的,从牌库顶开始,依次为 $1, 2, \dots$ 直到$N$ ,$N$ 号牌在牌库底。为了发完所有的牌,荷官会进行$N$ 次发牌操作,在第 $i$ 次发牌之前,他会连续进行 $R_i$ 次销牌操作, $R_i$ 由输入给定。请问最后玩家拿到这副牌的顺序是什么样的?

链接

Luogu P3988

题解

$\text{fhq Treap}$ 模拟即可。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 800000;

namespace treap{
  int val[MAXN],fhq[MAXN],siz[MAXN],c[MAXN][2];
  int cnt,root;
  void push_up(int x){
    if(!x) return;
    siz[x] = siz[c[x][0]] + siz[c[x][1]] + 1;
  }
  int newnode(int v){
    int x = ++cnt;
    val[x] = v;fhq[x] = rand();
    push_up(x);
    return x;
  }
  void split(int x,int k,int &l,int &r){
    if(!x){
      l = r = 0;
      return;
    }
    if(siz[c[x][0]] + 1 <= k)
      l = x,split(c[x][1],k-siz[c[x][0]]-1,c[l][1],r);
    else
      r = x,split(c[x][0],k,l,c[r][0]);
    push_up(l),push_up(r);
  }
  int merge(int l,int r){//小根堆 
    if(l == 0 || r == 0)
      return l+r;
    int x;
    if(fhq[l] <= fhq[r]){
      x = l,c[x][1] = merge(c[l][1],r);	 
    }
    else{
      x = r,c[x][0] = merge(l,c[r][0]);
    }
    push_up(x);
    return x;
  }
  void build(int n){
    for(int i = 1;i<=n;i++){
      root = merge(root,newnode(i));
    }
  }
  int del(int k){// 删除并返回 rnk = k 的数字的值 
    int a,b;
    int l,m,r;
    split(root,k,a,b);
    split(a,k-1,l,m),r = b;
    root = merge(r,l);
    return val[m];
  }
}

int n;

void solve(){
  scanf("%d",&n);
  treap::build(n);
  for(int i = 1;i<=n;i++){
    int r;
    scanf("%d",&r);
    r %= (n-i+1);
    printf("%d\n",treap::del(r+1));
  }
}

int main(){
  solve();
  return 0;
}

cqqqwq
WRITTEN BY
cqqqwq
A student in Software Engineering.


Comments